Tên bài báo:

Nonlinear buckling analysis of stiffened FG-GRC laminated cylindrical shells subjected to axial compressive load in thermal environment
Tác giả:
Vũ Hoài Nam
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Phương
Hồ Sĩ Lành
Cao Văn Đoàn
Tạp chí:
Mechanics based design of structures and machines
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 17
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear buckling analysis of stiffened FG-GRC laminated cylindrical shells subjected to axial compressive load in thermal environmentNonlinear buckling analysis of stiffened FG-GRC laminated cylindrical shells subjected to axial compressive load in thermal environmentNonlinear buckling analysis of stiffened FG-GRC laminated cylindrical shells subjected to axial compressive load in thermal environment

Từ khóa:

Nonlinear buckling analysis
Thông tin tác giả
Vũ Hoài Nam

Vũ Hoài Nam

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học