Tên bài báo:

Influence of Parameters Reinforced Concrete Floor to Stiffness of Beam – Columns Connector in Composite Structures
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 3071 đến trang 3075
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Influence of Parameters Reinforced Concrete Floor to Stiffness of Beam – Columns Connector in Composite StructuresInfluence of Parameters Reinforced Concrete Floor to Stiffness of Beam – Columns Connector in Composite StructuresInfluence of Parameters Reinforced Concrete Floor to Stiffness of Beam – Columns Connector in Composite Structures

Từ khóa:

Influence
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học