Tên bài báo:

Promoting the development of Vietnam's logistics infrastructure
Tác giả:
Hoàng Thị Hồng Lê
Tham gia cùng:
Trần Đình Tuấn
Tạp chí:
International Journal of All Research Writings
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Promoting the development of Vietnam's logistics infrastructure
Thông tin tác giả
Hoàng Thị Hồng Lê

Hoàng Thị Hồng Lê

UTT

Lý lịch khoa học