Tên bài báo:

Nonlinear flutter analysis of functionally graded carbon
Tác giả:
Dương Thị Ngọc Thu
Tham gia cùng:
Nguyễn Văn Đăng
Tạp chí:
International Journal of Computational Materials Science and Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Nonlinear flutter analysis of functionally graded carbon
Thông tin tác giả
Dương Thị Ngọc Thu

Dương Thị Ngọc Thu

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học