Tên bài báo:

A New Analytical Approach for Nonlinear Global Buckling of Spiral Corrugated FG-CNTRC Cylindrical Shells Subjected to Radial Loads
Tác giả:
Vũ Thọ Hưng
Tham gia cùng:
Vũ Hoài Nam
Đặng Thùy Đông
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Lê Ngọc Lý
Tạp chí:
Applied Sciences (Switzerland)
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 19
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

A New Analytical Approach for Nonlinear Global Buckling of Spiral Corrugated FG-CNTRC Cylindrical Shells Subjected to Radial LoadsA New Analytical Approach for Nonlinear Global Buckling of Spiral Corrugated FG-CNTRC Cylindrical Shells Subjected to Radial LoadsA New Analytical Approach for Nonlinear Global Buckling of Spiral Corrugated FG-CNTRC Cylindrical Shells Subjected to Radial Loads

Từ khóa:

Radial Loads
Thông tin tác giả
Vũ Thọ Hưng

Vũ Thọ Hưng

kỹ sư

Lý lịch khoa học