Tên bài báo:

Soft computing-based estimation of ultimate axial load of rectangular concrete-filled steel tubes
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Nguyễn Thùy Anh
Tạp chí:
Steel and Composite Structures
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 471 đến trang 491
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Soft computing-based estimation of ultimate axial load of rectangular concrete-filled steel tubesSoft computing-based estimation of ultimate axial load of rectangular concrete-filled steel tubesSoft computing-based estimation of ultimate axial load of rectangular concrete-filled steel tubes

Từ khóa:

Soft computing-based estimation
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học