Tên bài báo:

Passenger Train Delay Prediction Using Linear Regression and Ensemble Learning Methods with and Without Ridership and Population Data
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1875 đến trang 1885
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Passenger Train Delay Prediction Using Linear Regression and Ensemble Learning Methods with and Without Ridership and Population DataPassenger Train Delay Prediction Using Linear Regression and Ensemble Learning Methods with and Without Ridership and Population DataPassenger Train Delay Prediction Using Linear Regression and Ensemble Learning Methods with and Without Ridership and Population Data

Từ khóa:

Passenger Train Delay Prediction Using Linear Regression and Ensemble Learning Methods with and Without Ridership and Population Data
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học