Tên bài báo:

GIS-Based Logistic Regression Application for Landslide Susceptibility Mapping in Son La Hydropower Reservoir Basin
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Nguyễn Đức Đảm
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure, Lecture Notes in Civil Engineering, pp 1841-1849
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1841 đến trang 1849
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

GIS-Based Logistic Regression Application for Landslide Susceptibility Mapping in Son La Hydropower Reservoir BasinGIS-Based Logistic Regression Application for Landslide Susceptibility Mapping in Son La Hydropower Reservoir BasinGIS-Based Logistic Regression Application for Landslide Susceptibility Mapping in Son La Hydropower Reservoir Basin

Từ khóa:

GIS-Based Logistic Regression Application for Landslide Susceptibility Mapping in Son La Hydropower Reservoir Basin
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học