Tên bài báo:

The effects of dimethyl ether enriched air (DMEA) on exhaust pollutants and performance characteristics of an old generation diesel engine
Tác giả:
Nguyễn Công Đoàn
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Sustainable Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật cơ khí
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

The effects of dimethyl ether enriched air (DMEA) on exhaust pollutants and performance characteristics of an old generation diesel engineThe effects of dimethyl ether enriched air (DMEA) on exhaust pollutants and performance characteristics of an old generation diesel engineThe effects of dimethyl ether enriched air (DMEA) on exhaust pollutants and performance characteristics of an old generation diesel engine

Từ khóa:

The effects
Thông tin tác giả
Nguyễn Công Đoàn

Nguyễn Công Đoàn

Tiến sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học