Tên bài báo:

Comparative study on compressive strength of fibre-reinforced concrete made with industrial hybrid fibre and natural waste fibre
Tác giả:
Hồ Sĩ Lành
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Engineering Science and Technology
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Comparative study on compressive strength of fibre-reinforced concrete made with industrial hybrid fibre and natural waste fibre
Thông tin tác giả
Hồ Sĩ Lành

Hồ Sĩ Lành

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học