Tên bài báo:

Flash-flood propagation susceptibility estimation using weights of evidence and their novel ensembles with multicriteria decision making andmachine learning
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Geocarto International
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 33
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Flash-flood propagation susceptibility estimation using weights of evidence and their novel ensembles with multicriteria decision making andmachine learning

Từ khóa:

Flash-flood propagation susceptibility estimation using weights of evidence and their novel ensembles with multicriteria decision making andmachine learning
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học