Tên bài báo:

Crime rate detection using social media of different crime locations and Twitter part-of-speech tagger with Brown clustering
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 4278 đến trang 4299
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Crime rate detection using social media of different crime locations and Twitter part-of-speech tagger with Brown clusteringCrime rate detection using social media of different crime locations and Twitter part-of-speech tagger with Brown clusteringCrime rate detection using social media of different crime locations and Twitter part-of-speech tagger with Brown clustering

Từ khóa:

Crime rate detection using social media
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học