Tên bài báo:

Nonlinear Large Amplitude Vibration of Lattice Core CNTRC Cylindrical Panels Resting on Elastic Foundation
Tác giả:
Đặng Thùy Đông
Tham gia cùng:
Trần Quang Minh
Nguyễn Thị Phương
Vũ Hoài Nam
Tạp chí:
CIGOS 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 391 đến trang 399
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear Large Amplitude Vibration of Lattice Core CNTRC Cylindrical Panels Resting on Elastic FoundationNonlinear Large Amplitude Vibration of Lattice Core CNTRC Cylindrical Panels Resting on Elastic FoundationNonlinear Large Amplitude Vibration of Lattice Core CNTRC Cylindrical Panels Resting on Elastic Foundation

Từ khóa:

Nonlinear Large Amplitude Vibration of Lattice Core CNTRC Cylindrical Panels Resting on Elastic Foundation
Thông tin tác giả
Đặng Thùy Đông

Đặng Thùy Đông

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học