Tên bài báo:

Development of deep neural network model to predict the compressive strength of FRCM confined columns
Tác giả:
Hồ Sĩ Lành
Tham gia cùng:
Cao Minh Quyền
Lê Nguyên Khương
Tạp chí:
Frontiers of Structural and Civil Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Development of deep neural network model to predict the compressive strength of FRCM confined columns
Thông tin tác giả
Hồ Sĩ Lành

Hồ Sĩ Lành

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học