Tên bài báo:

Prediction of Shear Strength of Soil Using Direct Shear Test and Support Vector Machine Model
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
The Open Construction & Building Technology Journal
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Prediction of Shear Strength of Soil Using Direct Shear Test and Support Vector Machine ModelPrediction of Shear Strength of Soil Using Direct Shear Test and Support Vector Machine ModelPrediction of Shear Strength of Soil Using Direct Shear Test and Support Vector Machine Model

Từ khóa:

Prediction
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học