Tên bài báo:

Cost Contingency Estimation in Public Projects in the Cosntruction Digitalisation Era: A Case of Vietnam
Tác giả:
Đặng Thị Xuân Mai
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of sustainable construction engineering and technology
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 106 đến trang 115
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Cost Contingency Estimation in Public Projects in the Cosntruction Digitalisation Era: A Case of Vietnam
Thông tin tác giả
Đặng Thị Xuân Mai

Đặng Thị Xuân Mai

Lý lịch khoa học