Tên bài báo:

A proposal for electronic ticketing based on travel behavior, towards the integrated public transport for smart city in Hanoi, Vietnam
Tác giả:
Trương Thị Mỹ Thanh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Proceedings CDSD 2020
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 9
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

A proposal for electronic ticketing based on travel behavior, towards the integrated public transport for smart city in Hanoi, VietnamA proposal for electronic ticketing based on travel behavior, towards the integrated public transport for smart city in Hanoi, VietnamA proposal for electronic ticketing based on travel behavior, towards the integrated public transport for smart city in Hanoi, Vietnam

Từ khóa:

A proposal for electronic ticketing based on travel behavior towards the integrated public transport for smart city in Hanoi Vietnam
Thông tin tác giả
Trương Thị Mỹ Thanh

Trương Thị Mỹ Thanh

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học