Tên bài báo:

Improving deep neural network using hyper-parameters tuning in predicting the bearing capacity of shallow foundations
Tác giả:
Phạm Tuấn Anh
Tham gia cùng:
Vũ Thị Hương Lan
Dương Thị Hồng Anh
Tạp chí:
Journal of Applied Science and Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 25 đến trang 25
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Improving deep neural network using hyper-parameters tuning in predicting the bearing capacity of shallow foundations
Thông tin tác giả
Phạm Tuấn Anh

Phạm Tuấn Anh

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học