Tên bài báo:

Dự đoán sức chịu tải của cọc dựa trên mạng nơ ron nhân tạo
Tác giả:
Bùi Gia Linh
Tham gia cùng:
Mai Văn Chiến
Tạp chí:
Tạp chí cầu đường Việt Nam số 1+2 – 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 15 đến trang 17
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Dự đoán sức chịu tải của cọc dựa trên mạng nơ ron nhân tạoDự đoán sức chịu tải của cọc dựa trên mạng nơ ron nhân tạoDự đoán sức chịu tải của cọc dựa trên mạng nơ ron nhân tạo

Từ khóa:

Dự đoán sức chịu tải của cọc dựa trên mạng nơ ron nhân tạo
Thông tin tác giả
Bùi Gia Linh

Bùi Gia Linh

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học