Tên bài báo:

A New Development of ANFIS-Based Henry Gas Solubility Optimization Technique for Prediction of Soil Shear Strength
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Bùi Văn Lợi
Tạp chí:
Transportation Geotechnics
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

A New Development of ANFIS-Based Henry Gas Solubility Optimization Technique for Prediction of Soil Shear StrengthA New Development of ANFIS-Based Henry Gas Solubility Optimization Technique for Prediction of Soil Shear StrengthA New Development of ANFIS-Based Henry Gas Solubility Optimization Technique for Prediction of Soil Shear Strength

Từ khóa:

A New Development
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học