Tên bài báo:

Về Kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Tác giả:
Đặng Thu Hằng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Kế toán quản trị - Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam, tháng 8 năm 2016
Năm xuất bản:
2016
Trang:
Từ trang 1 đến trang 5
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Về Kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nayVề Kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nayVề Kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Từ khóa:

Kế toán quản trị
Thông tin tác giả
Đặng Thu Hằng

Đặng Thu Hằng

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học