Tên bài báo:

Boosting the selective electrochemical signals for simultaneous determination of chloramphenicol and furazolidone in food samples by using ZnFe2O4-based sensing platform: Correlation between analyte molecular structure and electronic property of electrode materials
Tác giả:
Nguyễn Thành Vinh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of The Electrochemical Society
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Boosting the selective electrochemical signals for simultaneous determination of chloramphenicol and furazolidone in food samples by using ZnFe2O4-based sensing platform: Correlation between analyte molecular structure and electronic property of electrode materials
Thông tin tác giả
Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học