Tên bài báo:

Prediction and performance analysis of Compression index of multiple-bindertreated soil by genetic programming approach
Tác giả:
Đào Phúc Lâm
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Nanotechnology for Environmental Engineering (2021)
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 17 đến trang 17
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Prediction and performance analysis of Compression index of multiple-bindertreated soil by genetic programming approachPrediction and performance analysis of Compression index of multiple-bindertreated soil by genetic programming approachPrediction and performance analysis of Compression index of multiple-bindertreated soil by genetic programming approach

Từ khóa:

Prediction and performance analysis
Thông tin tác giả
Đào Phúc Lâm

Đào Phúc Lâm

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học