Tên bài báo:

Tác động của quản trị rủi ro tài chính đến giá trị niêm yết của các doanh nghiệp xây dựng
Tác giả:
Phan Thùy Dương
Tham gia cùng:
Đặng Thu Hằng
Tạp chí:
Tạp chí Tài chính
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 107 đến trang 109
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Tác động của quản trị rủi ro tài chính đến giá trị niêm yết của các doanh nghiệp xây dựng Tác động của quản trị rủi ro tài chính đến giá trị niêm yết của các doanh nghiệp xây dựng Tác động của quản trị rủi ro tài chính đến giá trị niêm yết của các doanh nghiệp xây dựng

Từ khóa:

quản trị rủi ro giá trị niêm yết các doanh nghiệp xây dựng
Thông tin tác giả
Phan Thùy Dương

Phan Thùy Dương

Thạc sỹ kinh tế

Lý lịch khoa học