Tên bài báo:

Nonlinear Buckling Behavior of Spiral Corrugated Sandwich FGM Cylindrical Shells Surrounded by an Elastic Medium
Tác giả:
Vũ Thọ Hưng
Tham gia cùng:
Trần Quang Minh
Nguyễn Thị Phương
Đặng Thùy Đông
Lê Ngọc Lý
Tạp chí:
Materials
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 16
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

This paper presents a semi-analytical approach for investigating the nonlinear buckling and postbuckling of spiral corrugated sandwich functionally graded (FGM) cylindrical shells under external pressure and surrounded by a two-parameter elastic foundation based on Donnell shell theory. The improved homogenization theory for the spiral corrugated FGM structure is applied and the geometrical nonlinearity in a von Karman sense is taken into account. The nonlinear equilibrium equation system can be solved by using the Galerkin method with the three-term solution form of deflection. An explicit solution form for the nonlinear buckling behavior of shells is obtained. The critical buckling pressure and the postbuckling strength of shells are numerically investigated. Additionally, the effects of spiral corrugation in enhancing the nonlinear buckling behavior of spiral corrugated sandwich FGM cylindrical shells are validated and discussed.

Từ khóa:

sandwich FGM; spiral corrugated cylindrical shells; postbuckling behavior; external pressure; semi-analytical approach
Thông tin tác giả
Vũ Thọ Hưng

Vũ Thọ Hưng

kỹ sư

Lý lịch khoa học