Tên bài báo:

Bearing capacity of drilled shaft in intermediate geomaterials
Tác giả:
Hồ Sĩ Lành
Tham gia cùng:
Nguyễn Hữu May
Tạp chí:
Magazine of Civil Engineering
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 9908 đến trang 9908
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Bearing capacity of drilled shaft in intermediate geomaterialsBearing capacity of drilled shaft in intermediate geomaterialsBearing capacity of drilled shaft in intermediate geomaterials

Từ khóa:

Bearing capacity
Thông tin tác giả
Hồ Sĩ Lành

Hồ Sĩ Lành

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học