Tên bài báo:

Factors Affecting Job Motivation among Faculty Members: Evidence from Vietnamese Public Universities
Tác giả:
Trần Thế Tuân
Tham gia cùng:
Đỗ Quang Hưng
Tạp chí:
The Journal of Asian Finance, Economics and Business
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 603 đến trang 611
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Factors Affecting Job Motivation among Faculty Members: Evidence from Vietnamese Public UniversitiesFactors Affecting Job Motivation among Faculty Members: Evidence from Vietnamese Public UniversitiesFactors Affecting Job Motivation among Faculty Members: Evidence from Vietnamese Public Universities

Từ khóa:

Factors Affecting
Thông tin tác giả
Trần Thế Tuân

Trần Thế Tuân

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học