Tên bài báo:

Value-based reinforcement learning approaches for task offloading in Delay Constrained Vehicular Edge Computing
Tác giả:
Đỗ Bảo Sơn
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Engineering Applications of Artificial Intelligence
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Value-based reinforcement learning approaches for task offloading in Delay Constrained Vehicular Edge Computing
Thông tin tác giả
Đỗ Bảo Sơn

Đỗ Bảo Sơn

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học