Tên bài báo:

Evaluation of cracking resistance of warm mix asphalt incorporating high reclaimed asphalt pavement content
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Nguyễn Hữu May
Tạp chí:
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Evaluation of cracking resistance of warm mix asphalt incorporating high reclaimed asphalt pavement content
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học