Tên bài báo:

Method for Improving Quality of Adversarial Examples
Tác giả:
Phạm Đức Anh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Method for Improving Quality of Adversarial Examples
Thông tin tác giả
Phạm Đức Anh

Phạm Đức Anh

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học