Tên bài báo:

Hybrid support vector regression models with algorithm of innovative gunner for the simulation of groundwater level
Tác giả:
Bùi Thị Quỳnh Anh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Acta Geophysica
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Hybrid support vector regression models with algorithm of innovative gunner for the simulation of groundwater level
Thông tin tác giả
Bùi Thị Quỳnh Anh

Bùi Thị Quỳnh Anh

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học