Tên bài báo:

Investigation and Optimization of the C-ANN Structure in Predicting the Compressive Strength of Foamed Concrete
Tác giả:
Đào Văn Đông
Tham gia cùng:
Phạm Thái Bình
Vũ Thị Hương Lan
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
Materials
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 17
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Investigation and Optimization of the C-ANN Structure in Predicting the Compressive Strength of Foamed ConcreteInvestigation and Optimization of the C-ANN Structure in Predicting the Compressive Strength of Foamed ConcreteInvestigation and Optimization of the C-ANN Structure in Predicting the Compressive Strength of Foamed Concrete

Từ khóa:

Investigation and Optimization
Thông tin tác giả
Đào Văn Đông

Đào Văn Đông

Phó Giáo sư / Tiến sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học