Tên bài báo:

Zombie Companies in Vietnam: The Empirical Insights and Experiences from Asian and European Companies
Tác giả:
Nguyễn Thị Thuận
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Academy of Accounting and Financial Studies Journal
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 9
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Zombie Companies in Vietnam: The Empirical Insights and Experiences from Asian and European CompaniesZombie Companies in Vietnam: The Empirical Insights and Experiences from Asian and European CompaniesZombie Companies in Vietnam: The Empirical Insights and Experiences from Asian and European Companies

Từ khóa:

Zombie Companies
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Thuận

Nguyễn Thị Thuận

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học