Tên bài báo:

Effect of doped H, Br, Cu, Kr, Ge, As and Fe on structural features and bandgap of poly C13H8OS-X a DFT calculation
Tác giả:
Trần Quốc Tuấn
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Designed Monomers and Polymers
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 9
Lĩnh vực:
Khoa học cơ bản
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Effect of doped H, Br, Cu, Kr, Ge, As and Fe on structural features and bandgap of poly C13H8OS-X a DFT calculationEffect of doped H, Br, Cu, Kr, Ge, As and Fe on structural features and bandgap of poly C13H8OS-X a DFT calculationEffect of doped H, Br, Cu, Kr, Ge, As and Fe on structural features and bandgap of poly C13H8OS-X a DFT calculation

Từ khóa:

Effect
Thông tin tác giả
Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học