Tên bài báo:

A practical approach to flood hazard, vulnerability, and risk assessing and mapping for Quang Binh province, Vietnam
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Environment, Development and Sustainability
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang 1 đến trang 30
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

A practical approach to flood hazard, vulnerability, and risk assessing and mapping for Quang Binh province, Vietnam

Từ khóa:

flood hazard vulnerability risk assessing and mapping
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học