Tên bài báo:

Flash-Flood Susceptibility estimation using Fuzzy Logic combined with Deep Learning Neural Network, XGBoost and Classification and Regression Tree
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Geocarto International
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 23
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Flash-Flood Susceptibility estimation using Fuzzy Logic combined with Deep Learning Neural Network, XGBoost and Classification and Regression TreeFlash-Flood Susceptibility estimation using Fuzzy Logic combined with Deep Learning Neural Network, XGBoost and Classification and Regression TreeFlash-Flood Susceptibility estimation using Fuzzy Logic combined with Deep Learning Neural Network, XGBoost and Classification and Regression Tree

Từ khóa:

Flash-Flood Susceptibility estimation
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học