Tên bài báo:

Weak convergence of inertial proximal algorithms with self adaptive stepsize for solving multivalued variational inequalities
Tác giả:
Hoàng Thị Cẩm Thạch
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Optimization
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Weak convergence of inertial proximal algorithms with self adaptive stepsize for solving multivalued variational inequalities
Thông tin tác giả
Hoàng Thị Cẩm Thạch

Hoàng Thị Cẩm Thạch

Ths Toán

Lý lịch khoa học