Tên bài báo:

Evolution of Deep Neural Network Architecture Using Particle Swarm Optimization to Improve the Performance in Determining the Friction Angle of Soil
Tác giả:
Phạm Tuấn Anh
Tham gia cùng:
Vũ Thị Hương Lan
Trần Văn Quân
Tạp chí:
Mathematical Problems in Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 8
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Evolution of Deep Neural Network Architecture Using Particle Swarm Optimization to Improve the Performance in Determining the Friction Angle of Soil Evolution of Deep Neural Network Architecture Using Particle Swarm Optimization to Improve the Performance in Determining the Friction Angle of Soil Evolution of Deep Neural Network Architecture Using Particle Swarm Optimization to Improve the Performance in Determining the Friction Angle of Soil

Từ khóa:

Evolution
Thông tin tác giả
Phạm Tuấn Anh

Phạm Tuấn Anh

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học