Tên bài báo:

Compressive Strength Prediction of Stabilized Dredged Sediments Using Artificial Neural Network
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Advances in Civil Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 8
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Compressive Strength Prediction of Stabilized Dredged Sediments Using Artificial Neural Network Compressive Strength Prediction of Stabilized Dredged Sediments Using Artificial Neural Network Compressive Strength Prediction of Stabilized Dredged Sediments Using Artificial Neural Network

Từ khóa:

Compressive Strength Prediction
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học