Tên bài báo:

Initial Parameters Affecting the Multilayer Doubly Curved Concrete Shell Roof
Tác giả:
Nguyễn Thị Thu Ngà
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Advances in Civil Engineering Volume 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 18
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Initial Parameters Affecting the Multilayer Doubly Curved Concrete Shell RoofInitial Parameters Affecting the Multilayer Doubly Curved Concrete Shell RoofInitial Parameters Affecting the Multilayer Doubly Curved Concrete Shell Roof

Từ khóa:

Initial Parameters Affecting the Multilayer Doubly Curved Concrete Shell Roof
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Thu Ngà

Nguyễn Thị Thu Ngà

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học