Tên bài báo:

Assessment Of Covid-19's Impact On Vietnam's Sustainable Economic Development
Tác giả:
Lê Tuyết Nhung
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Thuận
Tạp chí:
Proceedings Of International Conference Vietnam’s Economic Recovery And Development In The Context Of Covid – 19 Pandemic
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Assessment Of Covid-19's Impact On Vietnam's Sustainable Economic Development
Thông tin tác giả
Lê Tuyết Nhung

Lê Tuyết Nhung

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học