Tên bài báo:

Experimental Study Using Nanosilica to Improve the Properties of Asphalt Binder and Hot Mix Asphalt
Tác giả:
Trần Ngọc Hưng
Tham gia cùng:
Trần Trung Hiếu
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure, Lecture Notes in Civil Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 853 đến trang 862
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Experimental Study Using Nanosilica to Improve the Properties of Asphalt Binder and Hot Mix Asphalt
Thông tin tác giả
Trần Ngọc Hưng

Trần Ngọc Hưng

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học