Tên bài báo:

Long-Term Material Performance Prediction Of Rockfill Dams Exposed To Aggressive Solution
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 53 đến trang 56
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Long-Term Material Performance Prediction Of Rockfill Dams Exposed To Aggressive SolutionLong-Term Material Performance Prediction Of Rockfill Dams Exposed To Aggressive SolutionLong-Term Material Performance Prediction Of Rockfill Dams Exposed To Aggressive Solution

Từ khóa:

Long-Term Material Performance Prediction
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học