Tên bài báo:

Research on Management Accounting of Fixed Assets at Vinacomin, Vietnam
Tác giả:
Đặng Thị Huế
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Diệu Thu
Tạp chí:
Journal of Resources Development and Management
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 7
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Research on Management Accounting of Fixed Assets at Vinacomin, VietnamResearch on Management Accounting of Fixed Assets at Vinacomin, VietnamResearch on Management Accounting of Fixed Assets at Vinacomin, Vietnam

Từ khóa:

Research on Management Accounting of Fixed Assets at Vinacomin Vietnam
Thông tin tác giả
Đặng Thị Huế

Đặng Thị Huế

Thạc sỹ ngành kế toán

Lý lịch khoa học