Tên bài báo:

Nonlinear buckling analysis of sandwich functionally graded plates with grid core resting on elastic foundation
Tác giả:
Vũ Thọ Hưng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tạp chí Giao thông vận tải
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 118 đến trang 120
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Nonlinear buckling analysis of sandwich functionally graded plates with grid core resting on elastic foundationNonlinear buckling analysis of sandwich functionally graded plates with grid core resting on elastic foundationNonlinear buckling analysis of sandwich functionally graded plates with grid core resting on elastic foundation

Từ khóa:

elastic foundation Nonlinear buckling analysis
Thông tin tác giả
Vũ Thọ Hưng

Vũ Thọ Hưng

kỹ sư

Lý lịch khoa học