Tên bài báo:

Predicting the Compressive Strength of Recycled Aggregate Concrete Based on Artificial Neural Network
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1887 đến trang 1895
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Predicting the Compressive Strength of Recycled Aggregate Concrete Based on Artificial Neural NetworkPredicting the Compressive Strength of Recycled Aggregate Concrete Based on Artificial Neural NetworkPredicting the Compressive Strength of Recycled Aggregate Concrete Based on Artificial Neural Network

Từ khóa:

Predicting the Compressive Strength of Recycled Aggregate Concrete Based on Artificial Neural Network
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học