Tên bài báo:

Soft Computing Ensemble Models Based on Logistic Regression for Groundwater Potential Mapping
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Lê Văn Hiệp
Tạp chí:
Applied Sciences (Switzerland)
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 24
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Soft Computing Ensemble Models Based on Logistic Regression for Groundwater Potential MappingSoft Computing Ensemble Models Based on Logistic Regression for Groundwater Potential MappingSoft Computing Ensemble Models Based on Logistic Regression for Groundwater Potential Mapping

Từ khóa:

Soft Computing Ensemble Models Based
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học