Tên bài báo:

Investigation of ANN architecture for predicting residual strength of clay soil
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Hồ Sĩ Lành
Tạp chí:
Neural Computing and Applications
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Investigation of ANN architecture for predicting residual strength of clay soil
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học