Tên bài báo:

Evaluating compressive strength of concrete made with recycled concrete aggregates using machine learning approach
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Hồ Sĩ Lành
Tạp chí:
Construction and Building Materials
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Evaluating compressive strength of concrete made with recycled concrete aggregates using machine learning approach
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học