Tên bài báo:

Calculation of Fuel Baseline and CO2 Emission for Heavy Duty Vehicles in Viet Nam

Tóm tắt:

Calculation of Fuel Baseline and CO2 Emission for Heavy Duty Vehicles in Viet NamCalculation of Fuel Baseline and CO2 Emission for Heavy Duty Vehicles in Viet NamCalculation of Fuel Baseline and CO2 Emission for Heavy Duty Vehicles in Viet Nam

Từ khóa:

Calculation of Fuel Baseline and CO2 Emission for Heavy Duty Vehicles in Viet Nam
Thông tin tác giả
Vũ Ngọc Khiêm

Vũ Ngọc Khiêm

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học